Pressmeddelande: GoBiGas-projektet aktuellt för delfinansiering från EU

Göteborg Energis biogassatsning GoBiGas 2, är ett av cirka tjugo europeiska projekt som blivit utvalda för tilldelning av stödmedel i NER 300-programmet.

NER 300-programmet ger delfinansiering till tekniska lösningar i utvecklingsfas i syfte att skapa möjligheter till genomförande. Projekten är utvalda baserat på att de har stor potential att bidra till EU:s klimatmål och GoBiGas 2 har varit ett av de högst rankade projekten under processens gång. Vid ett genomförande av GoBiGas 2 kan bidraget uppgå till cirka 58,8 miljoner euro. I Sverige har ansökningarna hanterats av Energimyndigheten.

GoBiGas planeras i två etapper

Göteborg Energi bygger för närvarande den första etappen av GoBiGas i Ryahamnen i Göteborg, en demonstrationsanläggning där biobränsle ska förgasas och uppgraderas till biogas av naturgaskvalitet. Driftsättning planeras till andra halvåret 2013. Den första etappen av projektet har beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten på 222 miljoner kronor, ett beslut som även godkändes av EU-kommissionen.

Inför beslut om genomförande av GoBiGas 2, som är aktuell för NER 300-programmet, ska den första etappen utvärderas. GoBiGas 2 är en uppskalning som vid genomförande kan ge 800 – 1 000 GWh biogas per år, vilket motsvarar drivmedel till cirka 80 000 – 100 000 bilar per år.

− Vi är stolta över EUs bedömning som innebär ett viktigt bidrag för GoBiGas och vårt arbete för ett hållbart Göteborg. Förutsättningarna för genomförandebeslut av GoBiGas 2 är, precis som för övriga anläggningar för förnyelsebar produktion, att marknaden efterfrågar produkten och att prognosen för marknadens betalningsförmåga är på acceptabel nivå, så att anläggningen kan generera lönsamhet som ger acceptabel återbetalningstid på gjord investering. Detta förutsätter tydliga styrmedel eller andra åtgärder, säger Kia Andreasson, Göteborg Energis styrelseordförande.

För ytterligare information, kontakta

Annette Johansson, tf Kommunikationschef, telefon 031-62 67 64

Åsa Burman, Projektchef GoBiGas, telefon 031-62 63 50

Se även:
www.energimyndigheten.se,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1385_sv.htm samt http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-999_en.htm

NER300 är EU:s finansieringsprogram för utveckling av förnybar energi och koldioxidsnål teknik. Det är världens största finansieringsprogram i sitt slag och ett viktigt verktyg för EU:s strategi att ta itu med klimatförändringarna. Det är ett bland flera finansieringsinstrument för att nå EU:s mål att år 2020 ha uppnått 20 procent förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser samt 20 procent energieffektivisering.

 

Programmet omfattar 300 miljoner utsläppsrätter i reserven för nya deltagare i EU:s system för handel av utsläppsrätter för växthusgaser. Avkastningen vid försäljning av dessa utsläppsrätter är avsedda att medfinansiera kommersiella demonstrationsprojekt i Europa av två slag. Det första är koldioxidavskiljning och geologisk lagring (CCS) och det andra är innovativ teknik för utnyttjandet av förnybara energikällor (RES).

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar