Biogas genom termisk förgasning och metanisering 

Genom förgasning av biobränsle finns goda möjligheter att producera de stora mängder biogas som behövs i framtiden. Termisk förgasning gör det möjligt att bygga större anläggningar och därmed kunna producera mer biogas jämfört med biogasproduktion genom rötning. Dessutom är tillgången på hållbart odlad skogsråvara god i Sverige, varför potentialen för biogas genom förgasning är stor.

Termisk förgasning används på många områden, men ännu inte för att i större skala förgasa biobränslen. Tekniken innebär att råvaran omvandlas termiskt till en syntesgas. Vid upphettningen bryts bränslets kolväteföreningar ner och bildar en syntesgas som främst innehåller vätgas, kolmonoxid och koldioxid, metan och vatten. Genom efterföljande metanisering framställs slutligen biogasen som i huvudsak innehåller metan och därmed liknar naturgasen i kvalitet. Denna biogas benämns ibland som Bio-SNG (Substitute Natural Gas). Biogasen kan distribueras ut till marknaden via befintliga gasnät. 

Den process för produktion av biogas som används i GoBiGas består av en indirekt förgasningsteknik som utvecklats av det österrikiska företaget Repotec och teknik för metanisering och gasrening från danska Haldor Topsøe.

Processens delar 

Processens delar består av:

  • bränslemottagning 

  • processdel för förgasning 

  • processdel för metanisering och gasrening

  • anslutning till befintliga distributionssystem som gas- och fjärrvärmenät.

Förgasningstekniken från Repotec finns installerad i bland annat Güssing i Österrike och Senden i Tyskland, i mindre storlek och för produktion av el och värme, inte förädling till biogas.

Metaniseringstekniken kommer från Haldor Topsøe som under många år har byggt anläggningar för kemisk/processteknisk industri men för annan typ av gas, typiskt för kolförgasning eller som del av processindustri baserad på fossila råvaror. Utmaningen med gas från biobränsle är bland annat att den kan innehålla tjäror som måste avskiljas eller omvandlas till kortarte kolväten samt ämnen från biobränsleaskan som inte finns i kol. Processtekniken för själva metaniseringen kan i många avseenden vara densamma som för andra kemitekniska processer men däremot är katalysatorerna framtagna och speciellt avpassade för en syntesgas från biobränsle. 

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar