Följ projektet

Januari 2016

Planerad fackling 13-16 januari på grund av underhållsarbete.

December 2015

Planerad fackling 10 december på grund av underhållsarbete.

Den 3 december beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att ställa sig bakom allianspartiernas yrkande om Göteborg Energis biogasverksamhet. Beslutet innebär i korthet att Göteborg Energi får i uppdrag att skrinlägga planerna på GoBiGas etapp två.

November 2015

Uppstartspeioden är över.

Samtliga delsystem och funktioner har körts under stabila förhållanden och med hög last.

Produktionen är nära 0,4 GWh biometan och över 12 MWh fjärrvärme per dygn.

Oktober 2015

September 2015

GoBiGas levererat över 10 GWh biometan sedan den 25 augusti. Hela anläggningen, förgasning och metanisering, har varit i kontinuerlig drift fram till den 28 september.

Förgasningen var i kontinuerlig drift i över 900 timmar, vilket är en rekordsiffra. Lasten i metaniseringen aldrig varit högre, 84 procent.

Automatiken mellan metanisering och förgasning har körts för första gången, vilket innebär att lasten i metaniseringen styr förgasningsvolymen. Detta har fungerat felfritt och gjort att facklan förblir släckt (utom vid uppstart och eventuella driftstörningar).

Augusti 2015

Den 25 augusti, inleddes de första kontinuerliga leveranserna sedan revisionsstoppet i juni av gas ut på nätet.

Leveranserna följde på en lugn och lyckosam uppstart av såväl förgasnings- som metaniseringsdelen av anläggningen.

Förgasningen går med nära 100 procent last. Metaniseringen startades planenligt på drygt 50 procent och har därefter ökats till 65 procent last.

Styrelsen för Göteborg Energi beslutade vid sitt möte den 31 augusti, att skriva ned värdet på GoBiGas. Anledningen är att det ekonomiska värdet enlig gällande redovisningsregler understiger det bokförda värdet.

Juli 2015

 Juni 2015

På grund av en läckande tätning vid en av produktgaslansarna på förgasaren uppstod en begränsad brand den 24 juni. Mindre lågor av antänd produktgas slog ut ur tätningen. Tack vare snabbt agerande från driftteknikerna på plats stoppades gasflödet och inleddes intertering med kvävgas.

Inga personskador inträffade – inte heller några materiella skador utöver på själva lansen. Reparation av den skadade lansen har påbörjats.

Maj 2015

Den 11 maj inleddes ett månadslångt revisionsstopp. Under stoppet kommer ett stort antal besiktningar och kontroller att göras. Flera modifieringar och förbättringar kommer också att genomföras. Uppstarten är planerad till mitten av juni.

 April 2015

Under påskhelgen passerades 500 timmar kontinuerlig förgasning sedan senaste uppstart och 3 000 timmar ackumulerad förgasningstid. Anläggningen har gått mycket stabilt.

När 600 timmar nåtts stoppades förgasningen i samband med problem vid metaniseringsdelens avskiljning av tjäror i kolburkarna.

Mars 2015

Anläggningen var i drift 4-8 mars med vissa avbrott innan den fick tas ur drift. Förgasningen startades igen den 16 mars.

Den 20 mars inleddes ånyo leveranser av biometan till nätet. Gasen har en mycket hög kvalitet med bland annat 97 procent metanhalt och mycket lågt innehåll av kvävgas.

Sprickorna i kylarplåten är reparerade. Reviderade instruktioner har tagits fram i samarbete med Chalmers om tillsättning av kalium och andra ämnen under uppstarten för att hindra igensättningar med tjära.

Den reparerade inmatningsskruven har hittills fungerat problemfritt och produktgaskylaren visar inga tecken på igensättning.

Februari 2015

Fortsatt problematik.

En uppstart gjordes under helgen 21-22 februari, men ledde redan efter något dygn till igensättning av kylaren.

Vid rengöring upptäcktes sprickbildning i kylarplåten.

 Januari 2015

Perioden januari-februari präglas av tekniska motgångar.

Anläggningen togs ur drift för ett planerat byte av kol i det första steget i metaniseringsdelen.

Varje uppstart av förgasningen har fått avbrytas efter kort tid pga växelvisa problem med bränsleinmatningen, produktgaskylaren och uppstartbrännaren.

 December 2014

Kontinuerlig förgasning fortsätter och når ca 1000 timmar.

Driftsättning av samtliga steg i metaniseringsdelen. Leveranser av producerad biogas till naturgasnätet inleds.

 November 2014

Reparation och förbättringsåtgärder på transportskruv för bränsleinmatning.

Kontinuerlig förgasning i 300 timmar.

Driftsättning av CO2-borttagning i metaniseringsdelen

 Oktober 2014

Uppstart efter strömbortfall och reparationer.

Kontinuerlig förgasning i cirka 150 timmar.

Driftsättning av kolburkar, syngaskompressor och svavelborttagning i metaniseringsdelen

September 2014

Planerat revisionsstopp

Återstart av förgasning

Regenerering av kolburkar i metaniseringen påbörjad

Driftstopp och reparation av skador efter strömbortfall

 Augusti 2014

Vi kom inte igenom hela metaniseringsprocessen före revisionsstopp för regelstyrd kontroll av säkerhetsventiler och säkerhetskretsar.

Under revisionsstoppet sker även inspektion och rengöring, vissa mindre ombyggnader för att möjliggöra ökad tillgänglighet samt åtgärdande av restpunkter från montage. Stoppet samordnas med revisionsstopp på GRYAAB, avloppsreningsverket, som förser GoBiGas med kylvatten.

 Juli 2014

Fortsatt trimning av förgasningsprocessen samt introduktion av processgas in i de första stegen i metaniseringen.

 Juni 2014

Fortsatt driftsättning och trimning av förgasningen.
Planering för introduktion av gas in i metaniseringsdelen.

 Maj 2014

Fortsatt driftsättning av förgasningsprocessen med fortsatta goda resultat.

Planerat driftstopp för åtgärder i förgasningsdelen för att förbättra tillgänglighet.

 April 2014

Fortsatt driftsättning och trimning av förgasningen.
Avsevärt förbättrad funktion i förgasaren.

 Mars 2014

 GoBiGas etapp 1 invigdes

 Februari 2014

Fortsatt driftsättning och trimning av förgasningen.
Arbetsbodar för entreprenörer borttransporterade.

 Januari 2014

Utcheckning av metaniseringsdelen klar.

Kvarvarande markarbeten (finplanering) återupptas efter vintern.

Jacobs personal på site är i stort sett avvecklad.

 December 2013

Fortsatt periodvis förgasning med tillhörande fackling.


Godkännande från MSB, Räddningstjänsten och Stadsbyggnadskontoret att även ta metaniseringsdelen i drift.

GoBiGas övertar allt samordningsansvar för arbetsmiljön från Jacobs

Besiktningsanmärkningar i allt väsentligt åtgärdade

Endast vissa isolerings- och markarbeten (finplanering) återstår

Uppehåll i uppstartarbetet under jul- och nyårshelgen.

Ca 40 entreprenörer på site.

 November 2013

Uppstart/intrimning av förgasningen inledd, dvs periodvis förgasning av träpellets sker med gas till facklan.

Anläggningen största kompressor, sygaskompressorn i metaniseringen, provkörs.

Ångpannan startas upp.

Åtgärdandet av besiktningsanmärkningar i slutskedet.

Utcheckning av metaniseringen blir klar.

Ca 60 entreprenörer på site.

 Oktober 2013

Förberedelser för uppstart av förgasningen

Även el/instrumententreprenaden avslutas

Ny entreprenad för markbearbetning, planteringar m m, sk finplanering, inleds

Utcheckning av metaniseringen i slutfasen

Ca 90 entreprenörer på site

 September 2013

Torkeldningen av förgasningen slutförd

Driftpersonalen flyttar till kontrollrumsbyggnaden och treskiftsarbete startar

I endast entreprenaderna för el/instrument- och isolering pågår nyinstallationer. I övriga entreprenader korrigeras besiktningsanmärkningar

Ca 120 entreprenörer på site.

 Augusti 2013

Godkännande från MSB, Räddningstjänsten och Stadsbyggnadskontoret att ta förgasningsdelen i drift.

Torkeldning av förgasningen inledd.

Delsystem i metaninseringen formellt övertagna av GoBiGas.

Katalysatorer för metaniseringens reaktorer anländer till site.

Ca 150 entreprenörer nu på site.

 Juli 2013

Förberedelser för torkeldning av förgasningsdelen.

Utcheckning av flera delsystem i metaniseringsdelen.

Alla svetsarbeten i rörentreprenaden, metaniseringen, avslutade

Isolering av utrustning och rörledningar metaniseringen.

Insatsvaror börjar anlända till site.

Ca 200 entreprenörer nu på site.

 Juni 2013

Montagearbetena i förgasningsdelen slutförda.

Kontroll av förreglingar och övrig utcheckning i förgasningsdelen.

Flera hjälpsystem i kontinuerlig drift.

Endast målningsarbeten och ventilation återstår i kontrollrumsbyggnaden.

Ca 250 entreprenörer nu på site.

 Maj 2013

Besök på site av bland annat Swedegas styrelse, regeringens utredare Thomas B Johansson samt IEA AMF. Även hela Kungälv Energi har varit på besök.

Ett flertal hjälpsystem färdigställda och utcheckade.

Entreprenaden för betongarbeten helt avslutad.

Stora delar av kontrollrumsbyggnaden klara.

Ca 300 entreprenörer nu på site.

 April 2013

Film nummer fyra, med Energimyndighetens Generaldirektör Erik Brandsma, Stefan Edman och Jakob Lagercrantz är publicerad. Se den här.

Flera ställverk spänningssatta.


Utcheckning utan bränsle (så kallad Cold Commissioning) i förgasningen påbörjad.

All förtillverkning av rörledningar för metaniseringsdelen slutförd.

Avmobilisering av entreprenörer påbörjad.

 Mars 2013

Själva processbyggnaden i stort sett färdigbyggd.

Montage av anläggningens fackla – den sista större processutrustningen – slutförs.

Mekaniskt montage i förgasningsdelen slutförs. I metaniseringsdelen alltjämt intensivt montagearbete.

Uppstart av den sista entreprenaden – isolering av utrustning och rörledningar i metaniseringen.

 Februari 2013

Testning och driftsättning av styrsystemet.

Intensiv fas av rör- och el/instrumentmontage.

Utbildning av driftorganisationen av utrustningsleverantörer.

Över 400 personer är nu på site med drygt 100 i barack-kontor runtom byggplatsen.

 Januari 2013

Styrsystemet, med exempelvis servrar, routrar och säkerhetssystem, spänningsätts.

Sista processingenjören anställs. Därmed är all driftpersonal anställd.
Runt 300 personer är nu på site. Utöver dessa finns runt 100 på plats som är stationerade i baracker runtom byggnationen.

 December 2012

GoBiGas etapp 2 är en av de tre svenska projekt inom förnybar energi som beviljas stöd i EU:s NER300-programmet. Detta är ett av världens största finansieringsprogram för förnybar energi. Läs mer i pressmeddelandet samt de nyheter i media som följer pressmeddelandet.

Den tredje filmen i serien om GoBiGas görs. Den finns att se i filmarkivet.

GoBiGas erhåller resterande 25 miljoner kronor av de totalt 222 miljoner som projektet beviljats av Energimyndigheten.

Flera anställningar görs. Samtliga driftekniker anställs och ett flertal av dessa är redan på site.

 Oktober 2012

Den första ingenjören är rekryterad internt. Ny annonsering görs för att anställa resterande fyra drifttekniker.

Kompressorn, som var den första utrustning som beställdes, monteras på site.

 September 2012

Åtta drifttekniker, av totalt 12, samt driftchef anställs. Två tekniker samt driftchef rekryteras internt.

Från april till september har GoBiGas haft flera studiebesök. Mer än 500 personer, både externa och från Göteborg Energi, har under denna period besökt anläggningen.

GoBiGas har en referensanläggning för förgasning som är hälften så stort som vår anläggning, som ligger i Senden, Tyskland. Anläggningen i Senden är under uppstart och möjliggör utvärdering av funktionen samt att eventuella nödvändiga modifieringar av GoBiGas kan göras innan anläggningen startas upp. Anläggningen i Senden besöks av projektet under vecka 37 och nu kan konstateras att driften går bra, men en del intrimning återstår.

 Augusti 2012

I nuläget jobbar kring 50 personer med montagearbete på site och anställningsintervjuer hålls med tilltänkt driftpersonal.

Anslutning för kylvatten, stadsvatten och naturgas genomförs. Pumpstation för kylvatten börjar byggas vid Rya Värmepumpar.

 Juli 2012

Montage av utrustning pågår i såväl förgasardel som metaniseringsdel.

Redovisning av projektläget för GoBiGas etapp 1 rapporteras till EU.

För de andra stora projekten som fick bidrag ur det så kallade Klimatmiljarden, samtidigt som GoBiGas, har tidsfristen gått ut. Därmed blir GoBiGas det enda av dessa projekt som faktiskt genomförts och Göteborg Energi har därmed erhållit det största statsstöd som utbetalats i Sverige.

Åsa Burman deltar på Almedalen i debatt om storskaliga biogassatsningar.

 Juni 2012

Förgasaren, som utgör en central del av GoBiGas, anländer sjövägen från tillverkaren i Tyskland, varpå Metso påbörjar montaget av förgasningsdelen.

Avtal är nu tecknat med Swedegas avseende inmatning och överföring av vår biogasproduktion på deras högtrycksnät. Den andra filmen om GoBiGas-projektet spelas in.

Projektet deltar i inspektioner och funktionstester av kritisk utrustning hos leverantörerna.

 Maj 2012

Betongarbeten för bottenplatta och väggar för processbyggnaden avslutas och stålstrukturen börjar byggas. Metso Power etablerar sig på site.
Swedegas erhåller bygglov för etablering av kompressorstation för utmatning av producerad gas på stamnätet.

Den första filmen om projektet blir färdigproducerad. Filmen finns att se i filmarkivet.

 April 2012

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige slutbehandlar beslutet om genomförandet av GoBiGas etapp 1. De första interna och externa studiebesöken äger rum på site.

 Mars 2012

Den 14-15 mars flyttar projektorganisationen från Drakegatan till byggplatsen i Ryahamnen. Ett flertal större upphandlingar av utrustning samt styrsystem genomförs under perioden.

Avtalsdiskussioner om leverans av gas ut på stamgasnätet pågår med Swedegas.

Åsa Burman deltar på diskussion om svensk bioenergi och bioprojekt, ett möte i Stockholm som brittiska ambassaden ordnat för prins Charles.

 Februari 2012

 Ett antal skyddsåtgärder genomförs på den befintliga anläggningen Rya Hetvattencentral. Dessa görs för att minska arbetsmiljörisker vid montage av GoBiGas-anläggningen.
Projektet uppmärksammas med negativ vinkling i såväl GP som Uppdrag Granskning.

 Januari 2012

Efter lång dialog om alternativa samarbetsformer tar E.ON beslutet att inte fortsätta diskussionen.

Markberedningen är slutförd enligt plan och gjutning av bottenplatta och väggar för processbyggnaden påbörjas. Upphandling fortsätter för både entreprenader och utrustning. En hel del utrustning är också under tillverkning.

 December 2011

Göteborg Energis styrelse fattar beslut om en utökning av investeringsbudgeten för GoBiGas-projektet samt en förlängning av tidplanen.

GP publicerar ett par negativa artiklar om GoBiGas-projektet både före och efter styrelsemötet. Utöver detta har även flera positiva debattartiklar publicerats.

 Juni - november 2011

Projektering och upphandling av utrustning med lång leveranstid fortsätter.


På Almedalsveckan, under juli månad, deltar projektledare Åsa Burman som föredragshållare och paneldeltagare.

Layouten i metaniseringsdelen måste justeras flera gånger, dels för att detaljerade riskanalyser kräver flyttning av utrustning, dels eftersom utrustningen tar större plats än vad man tidigare beräknat. Byggnadsytan måste därför utökas ut och nya bygglov behöver sökas. En annan konsekvens är att kostnaden för projektet ökar och tidplanen förskjuts.

Under denna period och fortsättningsvis görs insatser för att finna lösningar för att sänka projektets kostnader med bibehållen funktion och säkerhet.
Alla krav för utbetalning av Energimyndighetens utbetalning uppfylls och i oktober betalas 90 % av bidraget ut. Under hela denna period fortsätter stadens granskningar av bland annat GoBiGas.

 Maj 2011

Den första utrustningen köps – en gaskompressor med lång leveranstid. Projekteringen hos såväl Metso som Jacobs fortsätter.

Göteborgs Stad startar granskning av ett antal projekt inom kommunen, däribland projektet GoBiGas.

 April 2011

Projektering av metaniseringsdelen startar i Leiden i Holland där projektet mannar upp på plats med såväl ingenjörer som inköpschef.

Personalrekrytering till projektet genomförs. Bland annat anställs den framtida underhållschefen för den driftsatta anläggningen.

E.ON tar beslutet att inte längre delta i GoBiGas-projektet, men dialog om alternativa samarbetsformer fortsätter.

 Februari 2011

 Tecknandet av kontrakt för projektering, inköp och montageledning av metaniseringsdel samt byggnad- och hjälpsystem sker med Jacobs Process i Holland.

 Januari 2011

Genomförandet startar i och med att markarbeten påbörjas i Ryahamnen.

Projektering av förgasningsdelen påbörjas tillsammans med Metso.

 December 2010

EU-kommissionen godkänner det svenska statsstödet till GoBiGas-projektet.

Göteborg Energis styrelse fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet för genomförande av GoBiGas etapp 1.

 Okt 2009 - Nov 2010

Planering och förprojektering fortsätter.

Statsstödet från Energimyndigheten prövas av EU-kommissionens konkurrensmyndighet i Bryssel.

 September 2009

 Etapp 1 av GoBiGas-projektet väljs som ett av totalt fem projekt som får bidrag av Energimyndigheten, under förutsättning att statsstödet godkänns av EU-kommissionen.

 2008 - 2009

 Förprojektering av den föreslagna tekniken för etapp 1 äger rum. Projektutvecklingen sker i samarbete med E.ON

 2007

 Fördjupade studier av olika förgasningstekniker genomförs. Valet faller på indirekt förgasning med teknik från österrikiska Repotec, baserat på bland annat prestanda och driftsäkerhet.

 2006

 Göteborg Energi genomför en förstudie för att jämföra teknik och ekonomi för de två förgasningsteknikerna indirekt förgasning och trycksatt syrgasblåst förgasning.

 2005

 En inledande förstudie startar avseende möjligheter med förgasning.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar