Göteborg Energis förgasningssatsning GoBiGas möter det växande behovet av biogas 

Göteborg Energi satsar stort på biogas - ett av framtidens viktigaste förnyelsebara bränslen. En stor fördel med biogas är att distributionen kan ske via befintliga gasnät. Biogasen tar på sikt vid där naturgasen har banat väg.

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 160 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 16 000 bilar.

Demonstration av förgasning i kommersiell skala 

GoBiGas-projektet ska visa att det går att förgasa bioråvara 

  • för produktion av biogas/ bio-SNG

  • av en kvalitet som kan distribueras i befintligt gasnät

Anläggningen byggs i Ryahamnen bredvid Rya Kraftvärmeverk. Lokaliseringen är vald för att ligga nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät och medger en långsiktig och flexibel bränslemottagning genom både fartygs- och järnvägstransporter.

Etapp 1 är en demonstrationsanläggning som delfinansieras av Energimyndigheten. Planerad produktion för etapp 1 är 20 MW gas.

Samtidigt som genomförandet av GoBiGas första etapp pågår, sker forskning och utveckling i en mindre förgasningsanläggning på Chalmers Tekniska Högskola.

Skogsråvara blir biogas 

I GoBiGas ska biogas utvinnas genom termisk förgasning av skogsråvara som grenar och toppar, grot. Biobränslet omvandlas till en brännbar gas, syntesgas, som renas och uppgraderas till biogas med kvalitet som är jämförbar med naturgas. Det innebär att båda typerna av gas kan blandas i samma gasnät. Eftersom biogasen framställs av förnyelsebara källor bidrar den inte till att öka utsläppen av koldioxid.

Leverans till fordon och industri 

Distributionen av biogas från GoBiGas kommer att ske via befintligt gasnät. Idag används biogas främst som fordonsgas, men den kan även användas till kraftvärme och olika industriprocesser.

GoBiGas i korthet 

  • Storskalig produktion av biogas

  • Effektivt - hög verkningsgrad i produktion och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärme och el

  • Flexibelt - tål varierande kvalitet av råvara

  • Plattform för utveckling inom industri och högskola

Energi-myndighetens stöd 

"Projektet ligger helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har stakat ut för 2020. Det är fråga om ett särdeles nyskapade projekt och det medför inte någon betydande snedvridning av konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna." 

Joaquín Almunia, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor i samband med EUs godkännande av statsstödet.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar